سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
16-2- جمعیت 6 ساله و بیش تر، تعداد باسوادان و نرخ باسوادی بر حسب جنس و سن (نفر-درصد)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9