سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
14-11- سازمان های مردم نهاد حمایت شده در عرصه مبارزه با مواد مخدر بر حسب نوع فعالیت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9