سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
14-10- دستگیر شدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکیک نوع جرم
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3