سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
14-4- پرونده های تشکیل شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر حسب موضوع
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9