سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
14-3- پرونده های وارده و منجر به محکومیت در مراجع قضایی به تفکیک موضوع اتهام ها و خواسته ها
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9