سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
12-7- تعداد ایستگاه ها و فرستنده های اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف ام
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9