سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
12-6- تعداد مشترکین دیتا در شبکه نسل سوم تلفن همراه به تفکیک نوع اپراتور تا پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9