سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
12-5- خطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کار به تفکیک نوع مصرف
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9