سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
12-4- خانوارهای استان بر حسب دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق شهری و روستایی به تفکیک استان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9