سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
12-3- جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق شهری و روستایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9