سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-7- مشخصات عمومی شرکت های تعاونی خدماتی فعال در پایان سال (هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3