سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-6- مشخصات عمومی شرکت های تعاونی فعال «تأمین نیاز تولیدکنندگان»، «تأمین نیاز مصرف کنندگان» و «تأمین نیاز صنوف خدماتی» در پایان سال (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9