سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-4- ارزش واردات انواع کالا از گمرک های استان (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9