سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-1- مقدار صادرات انواع کالا (بجز نفت خام) از گمرک های استان (تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9