سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
8-15- تعداد روستاها، خانوارهای روستایی دارای برق و مشخصات تأسیسات برق رسانی به روستاها
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3