سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
8-12- طول انواع خطوط انتقال برق: (کیلومتر مدار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9