سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
8-9- ظرفیت مولدهای نصب شده و تولید ناخالص برق نیروگاه های تابع وزارت نیرو بر حسب شرکت های برق منطقه ای، صنایع بزرگ و بخش خصوصی:1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9