سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
8-8- ظرفیت مولدهای نصب شده و بیشترین قدرت تولید شده در نقطه اوج مصرف نیروگاه های تابع وزارت نیرو: (هزار کیلووات)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9