سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-42- تعداد کارگاه ها . استخرهای پرورش ماهی و مقدار تولید آن
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9