سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-40- میزان تولید انواع گونه های بچه ماهیان: (هزار قطعه)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9