سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-39- میزان استحصال خاویار و گوشت از انواع ماهیان خاویاری: (کیلوگرم)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9