سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-37- اهم فعالیت های انجام شده در زمینه مرتعداری و اصلاح مراتع
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9