سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
8-2- مشخصات تأسیسات آب تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب شهری
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3