سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-32- مساحت نهالستان و تولید آن: (هکتار- اصله)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3