سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-29- تعداد انواع دام (رأس- نفر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9