سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-26- سطح زير كشت و مقدار توليد محصولات كشاورزي اصلي سالانه (به استثناي نباتات صنعتي) ( هكتار-کيلوگرم )
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3