سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-25- متوسط هزینه تولید محصولات کشاورزی در یک هکتار به تفکیک زمین و مراحل مختلف کاشت ، داشت و برداشت (هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3