سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-6- پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی، در نقاط شهری (فقره- هزار متر مربع)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9