سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
21-6- برآورد متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری بر حسب انواع منابع تأمین درآمد (هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9