سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
21-4- متوسط هزینه های خالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار روستایی بر حسب اقلام عمده (هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9