سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
21-1- متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی (هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9