سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-18- تعداد و ظرفیت کشتارگاه های دام و طیور فعال بر حسب نوع کشتارگاه به تفکیک شهرستان: 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9