سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-17- تعداد داروخانه ها و مراکز مایه کوبی، درمانگاه ها وآزمایشگاه های دامپزشکی (خصوصی و دولتی) به تفکیک شهرستان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9