سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-16- تعداد شاغلان (1) بخش دامپزشکی دولتی بر حسب عنوان شغلی ، به تفکیک شهرستان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9