سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-15- تعداد شاغلان (1) بخش دامپزشکی غیر دولتی بر حسب عنوان شغلی، به تفکیک شهرستان: 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9