سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-13- میزان فرآورده های خون تولید شده و توزیع شده به مراکز درمانی به تفکیک سه فرآورده اصلی: (واحد)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9