سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-12- فعالیت های عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکان های تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9