سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-11- موارد مراجعه بیماران سرپایی به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بر حسب تخصص مورد نیاز
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9