سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-10- فعالیت مؤسسات درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9