سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-4- تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی ، داروخانه ها، مؤسسات تشخیصی-درمانی هسته ای و مراکز توانبخشی بر حسب شهرستان: 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9