سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-3- تعداد آزمایشگاه تشخیص طبی، داروخانه، مؤسسات تشخیصی - درمانی هسته ای و توانبخشی بر حسب نوع وابستگی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9