سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
17-1- تعداد بیمارستان های فعال و تخت های ثابت موجود بر حسب نوع وابستگی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3