سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
13-11- تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب برحسب نوع بیمه در پایان سال: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9