سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
13-10- حق بیمه عاید شده در شرکتهای منتخب بر حسب نوع بیمه در پایان سال : (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3