سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
13-7- مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بر حسب نوع تسهیلات در پایان سال (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9