سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
13-6- مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش غیر دولتی بر حسب بخش های عمده اقتصادی در پایان سال: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3