سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
13-4- مبلغ انواع سپرده ها نزد بانک ها (1) بر حسب شهرستان : (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3