سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-20- تعداد و ظرفیت سیلوهای دایر و انواع انبار دایر ذخیره گندم (تن)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9