سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-18- انبار و سردخانه فعال بر حسب نوع مدیریت 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9