سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-17- مشخصات عمومی شرکت های تعاونی حمل و نقل فعال در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9